ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

                                           ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ
 Αίτηση-δήλωση γονέα για συμμετοχή στο Ολοήμερο
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ
Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου
Προσλήψεις εκπαιδευτικών Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
Λειτουργεία Ολοήμερου Σχολείου Φ.13.1/767/Γ1/884/3-9-1998
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
Υπεύθυνος Ολοημέρου σε Πολυθέσια Δημοτικά Σχολεία 
Σκοπός και περιεχόμενο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 2004-2005 
ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 
                                             ΕΓΓΡΑΦΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ 
ΑΙΤΗΣΗ DIAL-UP ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ DIALUP ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΔΕΙΑ 9ΜΗΝΗ
ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ
ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ
ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ 
ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ
ΑΠΔ ΙΚΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΙΙ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΧΓΟΥ 
Σύμβαση Καθαρίστριας 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ